Integritetspolicy

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i webbutiken Agent24 är Agent24 Sverige AB (organisationsnummer 559106–2970) med adress Uppfartsvägen 1, 169 38 Solna, tel. 072 424 6624 och e-postadress jan@agent24.se. Agent24 Sverige AB är personuppgiftsansvarig och Agent24 Sverige AB överför nödvändiga betalningsuppgifter till personuppgiftsbiträdet Maksekeskus AS.

VILKA PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

– namn, telefonnummer och e-postadress;

– leveransadress;

– kontonummer;

– kostnaden för köpta varor och tjänster och betalningsuppgifter (köphistorik);

– uppgifter för kundsupport.

I VILKA SYFTEN BEHANDLAS PERSONUPPGIFTER

Alla personuppgifter används för administration av kundens beställningar och för leverans av beställda varor.
Uppgifter om köphistorik (köpdatum, köpta varor och dess antal, kunduppgifter) används för sammanställning av sålda varor och tjänster samt för analys av kundpreferenser.

Bankkontonummer används för att göra återbetalningar till kunden.

Personuppgifter som e-postadress, telefonnummer och kundens namn behandlas för att lösa ev. frågor som kan uppstå kring tillhandahållande av varor och tjänster (kundsupport).

Webbshopanvändarens IP-adress eller andra elektroniska identifikatorer behandlas för tillhandahållande av webbshoppens tjänster i informationssamhället och för webbstatistik.

RÄTTSLIG GRUND

All behandling av personuppgifter sker i syfte att kunna fullgöra avtalet som ingåtts med kunden.

Personuppgifter behandlas även i syfte att kunna uppfylla andra juridiska skyldigheter (såsom redovisningsskyldighet och lösning av konsumenttvister).

TILL VILKA MOTTAGARE ÖVERFÖRS PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter överförs till webbshoppens kundsupport för administration av köp och köphistorik samt för lösning av kundproblem.

Kundens namn, telefonnummer och e-postadress överförs till den fraktleverantör som kunden har valt. Om kunden har valt leverans med bud överförs även kundens leveransadress förutom ovan angivna kontaktuppgifter.

Om webbutikens redovisning handhas av en extern tjänsteleverantör överförs nödvändiga personuppgifter till tjänsteleverantören för redovisningsåtgärder.

Personuppgifter kan även överföras till tillhandahållare av IT-tjänster om det är nödvändigt för säkerställande av webbshoppens funktioner eller datahosting.

SÄKERHET OCH ÅTKOMST TILL UPPGIFTER

Personuppgifter lagras i Zone:s servrar som ligger i territoriet av EU:s medlemsländer eller EES-länder. Uppgifter kan överföras till tredjeland vars dataskyddsnivå har bedömts som adekvat av europeiska kommissionen samt till sådana företag i USA som har anslutit sig till dataskyddsavtalet Privacy Shield.

Webbutikens anställda har åtkomst till personuppgifter för att kunna lösa tekniska frågor kring webbutikens användning och tillhandahålla kundsupport. Webbutiken vidtar lämpliga fysiska, organisatoriska och infoteknologiska skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller från obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till uppgifterna.

Överföring av personuppgifter till webbutikens personuppgiftsbiträden (t.ex. tillhandahållare av frakttjänster och datahosting) sker utifrån de avtal som ingåtts mellan webbutiken och personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträden är förpliktade att vidta lämpliga skyddsåtgärder vid behandling av personuppgifter.

ÅTKOMST TILL OCH RÄTTELSE AV PERSONUPPGIFTER

Då köp i webbutiken utförs utan användning av ett användarkonto har den registrerade åtkomst till sina personuppgifter genom kundsupporten.

ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE

Om personuppgifter behandlas utifrån kundens samtycke har kunden rätt att återkalla sitt samtycke genom att kontakta kundsupporten via e-post.

LAGRING
När ett kundkonto i webbutiken avslutas raderas alla personuppgifter, undantaget sådana uppgifter som måste lagras av redovisningsskäl eller för lösning av konsumenttvister.

Om ett köp har utförts utan användning av ett kundkonto lagras uppgifter om köphistorik i tre år. Vid tvister som rör betalningar och konsumentfrågor lagras personuppgifter tills fordran är reglerad eller tills preskriptionstiden har löpt ut.

De personuppgifter som behövs för redovisning lagras i sju år.

RADERING
Den registrerade kan få sina personuppgifter raderade genom att kontakta kundsupporten via e-post. Begäran om radering av personuppgifter besvaras senast inom en månad för en närmare precisering av uppgiftsperioden.

DATAPORTABILITET
En ansökan om överföring av personuppgifter som lämnats in via e-post besvaras senast inom en månad. Kundsupport kontrollerar sökandens identitet och meddelar om vilka personuppgifter som kan överföras.

MARKNADSFÖRINGSMEDDELANDEN
E-postadressen och telefonnumret används för direkt marknadsföring endast i fall kunden har gett sitt samtycke till det. Om kunden inte vill ha meddelanden för direkt marknadsföring måste respektive val markeras längst ner i e-postmeddelandet eller så måste kundsupport kontaktas.

Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring (profilering), oavsett om det handlar om inledande eller ytterligare behandling, har kunden rätt att när som helst invända mot sådan behandling, inbegripet profilering, i den mån denna är kopplad till direktmarknadsföring genom ett e-postmeddelande till kundsupport (meddelandet därom måste vara tydligt och lämnas separat från övrig information).

TVISTLÖSNING

Ev. tvister kring behandling av personuppgifter löses genom vår kundsupport,
e-postadress jan@agent24.se och telefonnummer 072 424 6624. Tillsynsmyndigheten är estniska datainspektionen (Eesti Andmekaitse Inspektsioon) (info@aki.ee).